TAŞLARA BAKAN GÖZLER, ÇİÇEKLERİ GÖREBİLİYOR MU?

Can the eyes facing the rocks see the flowers?    

(Toplumsal İlişkiler 38)


وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونِ 
“Ve (onlara söyle:) görünmez varlıkları ve insanları yalnızca (Beni tanımaları ve) Bana kulluk etmeleri için yarattım.”  (Zariyat/56)

Rahmetli Cahit Zarifoğlu; “asıl marifet buluttaydı ama herkes yağmura şiir yazdı,” derdi. Hacı Bektaş Veli ise “marifet nefsi silmek değil, bilmektir,” derken bize ma’rifeti nefs  (kişinin kendini bilmesi anlamında tasavvufi, ahlaki ve felsefi bir terimin) izahını yapar.

         Hz. Mevlana da; Marifet nedir bilir misin? Taşlara bakan gözlerin çiçekleri görmesidir.” Allah’ın yüce kudretini okuyabilme sanatıdır.

         Hz. Şems şöyle anlatır marifeti; “Şeriat der ki; seninki senin, benimki benim. Tarikat der ki; senin ki senin, benimki de senin. Marifet der ki; Ne seninki senin, ne benimki benim. Hakikat der ki; ne sen varsın, ne de ben.”

         “Kusur bulmak için bakma birine, bakarsan bulursun. Kusur örtmeyi marifet edin kendine, işte o zaman kusursuz olursun,” diyen Hz. Pir efendimiz marifet ehli insanların nasıl olması gerektiğini de öğretir. O halde marifet nedir?

         Marifet; Allah ve O’nun sıfatları, fiilleri, isimleri ve tecellileri hakkında manevî tecrübeyle doğrudan elde edilen bilgi anlamında bir tasavvufi terimdir. Yukarıda geçen;

        “Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etmeleri için yarattım” (ez-Zâriyât 51/56) mealindeki ayette “ibadet etsinler” ifadesini sufiler “beni tanısınlar” şeklinde yorumlamışlardır. Çünkü ibadet, ibadet edilenin bilinmesine (marifet) bağlıdır. Bilinmeyene ibadet edilmez, dolayısıyla marifetsiz ibadetin bir anlamı yoktur. Sufilere göre, “Allah’ın, kalbini İslâm’a açtığı bir kimse rabbinden bir nur üzere değil mi?” (ez-Zümer 39/22); “Ey iman edenler! Eğer takva üzerinde olursanız O size bir furkan verir” (el-Enfâl 8/29) mealindeki ayetlerde geçen “nur” ve “furkan” kelimeleri de marifete işaret etmektedir. Sufilerin kutsi hadis olarak kabul ettikleri, “Ben bir gizli hazine idim, tanınmaya muhabbet ettim ve âlemi tanınmak için yarattım” ifadesi onlara göre âlemin yaratılış gayesinin muhabbet ve marifetullah olduğunu göstermektedir. Bu sebeple bütün varlıkların fıtratında marifet arzusu vardır.
        
Mutasavvıflara göre marifet “kalbin Allah’la olan hayatı”, “Allah’ı sıfat ve isimleriyle tanıyanın niteliği”, “birbirini izleyen nurlarla Hakk’ın kalplere doğması”, “ilâhî bir na‘t / vasıf” (Serrâc, s. 56; Kelâbâzî, s. 63; Kuşeyrî, s. 601), “kalbe atılan bir nurla iç aydınlığa kavuşma hali”, “kalp gözüyle ilâhî gerçekleri görmektir.” Bu tarifler söz konusu bilginin mahiyetini tanıtmaktan ziyade kaynağı, elde ediliş yolu ve biçimi, gerçekleşme şartları, güvenilirliği, çeşitleri, etkileri ve sonuçları gibi hususlarla ilgili olup bunların her biri marifetin ayrı bir yönüne vurgu yapması bakımından önemlidir. Tarifler üzerinde düşünerek marifet hakkında genel bir kanaat sahibi olmak mümkünse de bunun özüne nüfuz etmek (sülûke; kalbin ve nefsin temizlenmesi için yapılan manevi yolculuğa) ve manevî tecrübeye bağlıdır. Tanınan ama sözle tanıtılamayan bir bilgi, bir duygu ve bir aydınlanma hali olan marifetin; (yakīn; bir şeyi kesin, doğru bir şekilde bilme), (zevk; keşif ve ilham yoluyla kalbin hakikate erişmesi, bu şekilde kalbe atılan ilâhî bilgi, dinî ve manevi tecrübe), (vecd; ruhun dünyevi gerçeklikten kurtulup kendinden geçme hali ve coşkunluğu), (fenâ; ölmeden önce ölmüş gibi olup” yokluk sırrına ermek, Allah’ın varlığında yok olmak, erimek) ve huzur gibi tasavvufî hallerle de yakın ilişkisi vardır.Marifet konusundaki tariflerin yetersiz kalması ve bu yolda ilerleyen sufilerin gittikçe Hak’la ilgili bilinmezliklerin arttığını görmeleri onları, “Marifet Hakk’ın bilinmeyeceğini bilmektir” deme noktasına ulaştırmıştır.
       
Marifet Allah, insan ve âlemle ilgili kapsamlı bir bilgi olmakla beraber tasavvufta esas olan “marifetullah” denen özel bilgidir. Âlem ve nefis hakkındaki marifet ise Allah’ı tanımanın aracı olması bakımından değerlidir. Bu sebeple marifetullah “Allah’ın zatı, sıfatları, fiilleri ve isimleri hakkındaki bilgi” şeklinde tanımlanmıştır. Fakat Allah’ı bu şekilde tanımak da insanın kendini tanımasına (ma‘rifetü’n-nefs) bağlıdır. Nefsini bilen kimsenin rabbini bileceğini belirten hadis de (Süyûtî, el-Ḥâvî, II, 451-455; ed-Dürerü’l-müntes̱ire, s. 185) bunu anlatmaktadır. Ebû Saîd el-Harrâz aynı kavramı, “Nefsini bilmeyen rabbini bilemez” şeklinde ifade etmiştir. İnsanın nefsini bilmesi rabbini bilmesinin başlangıcı, rabbini bilmesi nefsini bilmesinin neticesidir; yani insan nefsinin sıfatlarında arif olmadıkça rabbinin sıfatlarını idrak edemez.

        Marifet ehli şu iki muhterem insanın hikâyesiyle noktalayalım yazımızı. Etrafınızda böyle insanlar varsa sıkı sıkı sarılın onlara.

        Bir adamcağız kötü yoldan para kazanıp bununla kendisine bir inek alır. Neden sonra, yaptıklarından pişman olur ve hiç olmazsa iyi bir şey yapmış olmak için bunu Hacı Bektaş Veli‘nin dergâhına kurban olarak bağışlamak ister. (O zamanlar dergâhlar aynı zamanda aşevi işlevi görüyordu.)

        Durumu Hacı Bektaş Veli‘ye anlatır ve Hacı Bektaş Veli helal değildir diye bu kurbanı geri çevirir. Bunun üzerine adam Mevlevi dergâhına gider ve ayni durumu Mevlâna‘ya anlatır, Mevlâna ise bu hediyeyi kabul eder.

Adam aynı şeyi Hacı Bektaş Veli ‘ye de anlattığını ama onun bunu kabul etmemiş olduğunu söyler ve Mevlâna’ya bunun sebebini sorar.

Mevlâna şöyle der:

– Biz bir karga isek Hacı Bektaş Veli bir şahin gibidir. Öyle her leşe konmaz. O yüzden senin bu hediyeni biz kabul ederiz ama o kabul etmeyebilir.

Adam üşenmez kalkar Hacı Bektaş Veli dergâhına gider ve Hacı Bektaş Veli’ye, Mevlâna’nın kurbanı kabul ettiğini söyleyip bunun sebebini bir de Hacı Bektaş Veli’ye sorar.

Hacı Bektaş Veli de şöyle der:

– Bizim gönlümüz bir su birikintisi ise Mevlâna’nın gönlü okyanus gibidir. Bu yüzden, bir damlayla bizim gönlümüz kirlenebilir ama onun engin gönlü kirlenmez. Bu sebepten dolayı o senin hediyeni kabul etmiştir.

Şemsettin ÖZKAN

 20.04.2020 KONYA

KAYNAKLAR

1-flicrk.com

2-kuran.diyanet.gov.tr

3-kuranmeali.com

4-islamansiklopedisi.org

5-sezgiler.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.